مرکز تحقیقات بهداشت روان- [اخبار پایگاه]
کارگاه کیفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می کند

کارگاه مقدماتی روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش های کیفی

روز اول سه شنبه 3/12/95 

ساعت

فهرست موضوعی

استاد

تخصص

9-8.30

معرفی اهداف و برنامه دوره

دکتر هادی رنجبر

دکترای پرستاری

10.-9

مقدمات پژوهش کیفی

دکتر مرتضی ناصربخت

دکترای پزشکی اجتماعی

30/10-10

استراحت

30/12-10

انجام مصاحبه در پژوهش‌های کیفی

دکتر هادی رنجبر

دکترای پرستاری

13-30/12

کارگروهی و انجام مصاحبه تمرینی

 

روز دوم چهارشنبه 4/12/95

ساعت

فهرست موضوعی

استاد

تخصص

9-8.30

استفاده از متون به عنوان منبع داده

دکتر هادی رنجبر

دکترای پرستاری

30/10-9

بحث گروهی متمرکز

دکتر هادی رنجبر

دکترای پرستاری

30/10-10

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=83.30083.35723.fa
برگشت به اصل مطلب