دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 127170
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 17043
بازدیدهای روز جاری: 17043
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1400/3/3

شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش

 | تاریخ ارسال: 1396/10/30 | 
١ شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی

از نمایندگان ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه انتظار می رود بـرای اسـتقرار فرآینـد ترجمـان دانش در مرکز یا گروه آموزشی مربوطه، مطابق گامهای عملیاتی زیر اقدام نمایند:

گام اول: سوال پژوهش (شناسایی نیازهای تصمیم گیرندگانی که از نتایج تحقیق استفاده می کنند و تبدیل آنهـا بـه صـورت موضوع پژوهش).

1-1 شناسایی مخاطبین طرح های تحقیقاتی:
تهیه فهرست جامعی از سازمانهایی که می توانند از نتایج پژوهشهای مرکز/ گروه استفاده کنند.

1-2 معرفی توانمندی های مرکز/گروه:
• اعلام زمینه ها و ظرفیتهای پژوهشی مرکز/ گروه به سازمانهای استفاده کننده.
• تهیه بانک های اطلاعاتی از مشخصات و توانمندیهای پژوهشگران مرکـز/ گـروه و قـرار دادن ایـن اطلاعـات در دسترس سایر سازمانها.

1-3 تعیین اولویت های پژوهشی:
• برگـزاری جلسـات منظمـی بـا افـراد یـا سـازمانهای اسـتفاده کننـده از نتـایج پـژوهش بـرای شناسـایی اولویتهای آنها.
• اطلاع رسانی به پژوهشگران مرکز/گروه در مورد اولویتهای تحقیقاتی سـایر سـازمانها از طریـق وب سـایت، بانک اطلاعاتی و غیره.
• تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز/گـروه بـا حضـور نماینـدگان سـازمانهای اجرایـی و یـا اسـتفاده کننـدگان از نتایج پژوهش.
• قرار دادن فهرست به روز شده اولویتهای تحقیقاتی مرکز/گروه در دسترس پژوهشگران.

1-4 زمینه سازی اجرای پژوهش های مرتبط:
برگزاری جلسات منظم و هدفدار با استفاده کننـدگان از نتـایج پـژوهش بـرای توسـعه همکـاری و اسـتفاده از ظرفیتهای متقابل (شبکه همکاری).

گام دوم: تولید دانش (تولید شواهدی که در تصمیم گیری ها قابل استفاده باشند).

2-1 تعیین اولویت انتخاب طرح های تحقیقاتی:
اولویت دادن به پژوهش هایی که منجر به تولید "پیام قابل انتقال" با سطح بالایی از شواهد مـی شـوند (ماننـد انجام مطالعات مروری منظم و یا فعالیتهای تولید راهنماهای بالینی و. . .).

 2-2 جلب همکاری مخاطبین:
مشارکت دادن گروه هایی که بایستی از نتایج تحقیق استفاده کنند در طراحی یا انجام تحقیق.

2-3 جلب اطمینان مخاطبین از کیفیت انجام طرح های تحقیقاتی:
• ایجاد برنامه تضمین کیفیت (پروتکل های انجام پرسشگری و یا آموزش کارکنان پـژوهش) بـرای اطمینـان استفاده کنندگان از نتایج تحقیق نسبت به کیفیت پژوهش های انجام شده در مرکز/گروه.
• انجام فعالیتهای کنترل کیفیت (پایش برنامه اجرا به صورت داخلی توسط گروه تحقیق و یـا نظـارت خـارج از آن) در مورد کلیه طرح های تحقیقاتی.

2-4 توجه به زمان قابل قبول در انجام طرح های تحقیقاتی:
• در نظر گرفتن زمان قابل قبول بین "مشخص شدن موضوع پژوهش" تا "شروع پژوهش" (فرآینـد بررسـی پیشنهاد پژوهش).
• توجه به مدت زمان انجام طرح ها و نبود تاخیر در انجام آنها (طرح های کاربردی بایستی در زمان مفید بـه نتیجه برسند).
• در نظـر گـرفتن زمـان قابـل قبـول بـین "پایـان پـژوهش" تـا "ارایـه نتـایج در قالـب گـزارش" (فرآینـد ارائه نتایج پژوهش).

گام سوم: انتقال دانش (استفاده از سازوکارهای مناسب برای انتشار نتایج پژوهش و انتقال آن به مخاطبین)

3-1 تعیین فرآیند انتخاب طرح های ترجمان دانش:
تدوین شیوه نامه ای که مشـخص کنـد نتـایج کـدام یـک از پـژوهش هـای خاتمـه یافتـه بایـد بـه گـروه هـای مخاطب (غیر از سایر محققین و سازمانهای ارایه دهنده منابع پژوهشی) انتقال یابند

3-2 آموزش پژوهشگران در موارد زیر:
• فرآیند انتقال دانش حاصل از پژوهش و چگونگی انجام آن.
• تبدیل نتایج تحقیقات به صورت پیام های قابل انتقال به مخاطب.
• مهارتهای ارتباطی.

3-3 استفاده از خدمات انتقال دانش:
فــراهم ســازی امکــان اســتفاده پژوهشــگران از خــدمات کســانی کــه بــا مهارتهــای انتقــال دانــش آشــنایی دارنـد. (افـرادی کـه در سـازمان مـا بـا ایـن شـرح وظیفـه کـار مـی کننـد و یـا خریـد خـدمات از افـراد و نهادهای خارج از سازمان ما).

3-4 تعیین مخاطبین:
درج فهرستی از استفاده کنندگان از نتایج پژوهش برای تمامی طرح های تحقیقاتی.

3-5 تدوین پیام قابل انتقال:
تدوین پیام قابل انتقال بـه مخـاطبین در کلیـه مقـالات حاصـل از پـژوهش هـای مبتنـی بـر ترجمـان دانـش که در مجلات علمی دانشگاه منتشر می شوند.

3-6 پیش بینی زمان لازم برای انتشار:
لازم اسـت زمـان ارسـال مقـالات تـا انتشـار آنهـا در مجـلات بـه نحـوی باشـد کـه مداخلـه هـای حاصـل از پژوهش در زمان معقول به نتیجه برسـند (بـا توجـه بـه نیـاز تصـمیم گیـران بـه دسترسـی سـریع بـه نتـایج تحقیق).

3-7درج پیام در گزارش نهایی:
تدوین چارچوب گـزارش نهـایی طـرح هـای پژوهشـی بـه صـورتی کـه سـازمانها یـا افـراد اسـتفاده کننـده از نتایج تحقیق، پیام قابل انتقال را به سادگی شناسایی کنند.

3-8 برآورد تسهیلات مورد نیاز:
پـیش بینـی منـابع مـالی، تجهیـزات و زمـان لازم جهــت تهیـه محتـوی مناسـب گـروه مخاطـب و انتشــار نتایج پژوهش ها (غیر از انتشار در مجلات علمی پژوهشی و یا شرکت در همایش ها).

3-9 انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی به شیوه های زیر:
• وب سایت یا بانک الکترونیکی.
• برگزاری جلسات با مخاطبین و تصمیم گیرندگان.
• برگزاری برنامه منظم با رسانه های عمومی و اختصاصی (مانند نشریات مربوط به زنان یا جوانان).

3-10 توجه به قوانین مالکیت معنوی:
راهنمایی پژوهشگران در مورد لـزوم توجـه بـه قـوانین مالکیـت معنـوی در مـورد انتشـار نتـایج پـژوهش هـا پیش از انتشار آنها در مجلات.

3-11ارزیابی فعالیتهای ترجمان دانش:
تعیین ملاک هایی جهت ارزیابی فعالیتهای پژوهشگران برای انتقال دانش حاصل از پژوهش.

3-12 تشویق و ایجاد انگیزه:
تدوین سازوکاری برای تشویق طرح های ترجمان دانش، از جمله اعطای امتیاز برای ارتقاء یا ترفیع پژوهشگران.

3-13 بررسی استفاده از نتایج پژوهش ها:
• انجــام پژوهشــهایی در مــورد میــزان اســتفاده از شــواهد (پــژوهش هــای داخلــی یــا خــارجی) توســط تصمیم گیرندگان.
• شناسایی موانع احتمالی تغییر رفتار تصمیم گیرندگان برای استفاده از نتایج پژوهش ها.

 گام چهارم: ترویج استفاده از شواهد (کمک به تصمیم گیرندگان برای استفاده بهتر از نتایج پژوهشها)

4-1 برگزاری برنامه های آموزشی:
• برنامه هایی مانند "پزشکی مبتنی بر شواهد" و یا "تصمیم گیری مبتنی بر شواهد" برای ارایـه دهنـدگان خدمات یا مدیران.
• برنامه هایی برای ترویج استفاده از ابزارهایی که تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تقویت می کنند، ماننـد تولید شواهد "مطالعات مروری سیستماتیک" و "راهنماهای بالینی".

4-2 کمک به تصمیم گیرندگان:
شرکت پژوهشگران مرکز / گروه در کمیته های فنی بـرای کمـک بـه تصـمیم گیـری در سـازمانهای اجرایـی، مدیریت بیمارستانها و نیز گروه های حمایت کننده از سلامت بیماران و مردم.

3-4 ارسال یادآور:
ارسال یادآور به تصمیم گیرندگان، برای پیگیری نتایج پژوهش هایی که قبلاً نتایج آنها را ارسال کرده ایم.   

دفعات مشاهده: 2663 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر